Açığa alınan ve ihraç edilen KİT personeli göreve dönerse, başarı ücreti alır mı?

ÖZET: OHAL Kapsamında görevden uzaklaştırılan ve ihraç edilen sözleşmeli personelin göreve tekrar başlaması halinde başarı ücretinden faydalanıp faydalanamayacağı hk. ( 21/02/2018- E.1276 )

İŞTE DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞININ YENİ TARİHLİ GÖRÜŞÜ

399 sayılı KHK uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen personel hakkında uygulanan görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılmasından sonra kendisine ödenecek mali haklara başarı ücretinin dahil edilip edilmeyeceği ve haklarında görevden uzaklaştırıldıkları dönem için sicil raporu doldurulup doldurulmayacağı ile 679 sayılı KHK ile ihraç edilen ve 697 sayılı KHK ile görevine iade edilen personele başarı ücreti ödenip ödenmeyeceği hususlarında Başkanlığımızdan görüş talep eden ilgi yazılar incelenmiştir.

Bilindiği üzere 399 sayılı KHK'nin 55'inci maddesinde "Görevden uzaklaştırılan sözleşmeli personelin bu süre içinde hertürlü hak ve yükümlülükleri sürer. Ancak, ilgiliye bu halin devamı süresince sözleşme ücretinin 2/3'ü ödenir." denilmiş ve 56'ncı maddesinde ise görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılanların sözleşme ücretinin kesilmiş bulunan 1/3 oranındaki kısmı ilgililere ödeneceği hüküm altına alınmıştır.
Mezkur hükümlerde "sözleşme ücreti" üzerinden kesinti ve geri ödeme yapılacağı belirtilmektedir. Anılan KHK'nin 25'inci maddesinde birinci fıkrasının (c) bendinde "sözleşmeli personele ödenecek sözleşme ücreti? temel ücret ile başarı ve kıdem ücretleri toplamından oluşur" denilmek suretiyle, başarı ücretinin sözleşme ücretine dahil olduğu hükme bağlanmıştır.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamaların bir arada değerlendirilmesinden görevinden uzaklaştırılan personele görevden uzaklaştırıldığı süreler için son sicil notu üzerinden başarı ücretinin de dahil olduğu tutar üzerinden yapılan kesintinin ilgililere ödenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Öte yandan, 15/11/1990 tarihli ve 20696 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmeliğin Sicil ve Başarı Değerleme Dönemi başlıklı 8inci maddesinde? "Sicil ve başarı değerlemesi raporları her yılın Aralık ayının ilk yarısı içinde doldurularak en geç 15 Aralık'a kadar bunları muhafaza ile görevli birime teslim edilir." hükmü ve 9 uncu maddesinde "Haklarında sicil ve başarı değerlemesi raporu düzenlenecek sözleşmeli personelin, değerlendirilmelerini yapacak sicil amirlerinin yanında en az 6 ay çalışmış olmaları şarttır...Sicil amirinin yanında çalışırken alınan mazeret izinleri ile yıllık izinler ve doktor veya sağlık kurulu raporuna dayanan hastalık izinleri, hizmet içi eğitimde geçen süreler, sicil ve başarı değerlemesi raporu düzenlenmesi için gereken 6 aylık süreye dahildir. Şu kadar ki amirin yanında 3 ay fiilen çalışmış olmak şarttır.
Hizmet içi eğitimin veya hastalığın sicil ve başarı değerlemesi raporu doldurmak için gerekli sürenin geçmesine imkan vermeyecek kadar uzun sürmesi ve dolayısıyla sözleşmeli personel hakkında sicil ve başarı değerlemesi raporu doldurma imkanının bulunmaması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere geriye doğru en çok 3 yılın sicil ve başarı değerlemesi notlarının ortalaması esas alınır." hükmüne yer verilmiştir.

Anılan düzenlemelerden, sözleşmeli personelin sicil ve başarı değerlemesinin yapılabilmesi için asgari 6 aylık süreye ihtiyaç bulunduğu ve bu sürenin hesabında yıllık izin, hastalık izni ve hizmet içi eğitim sürelerinin dahil olacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla bu yöntem ile yapılacak bir hesaplamayla asgari 6 ay hizmeti bulunmayan sözleşmeli personelin sicil ve başarı değerlemesinin yapılması mümkün değildir. Bu sürenin tamamlanamaması neticesinde sicil ve başarı değerlemesinin mümkün olmaması halinde sadece hizmet içi eğitim ve sağlık durumlarına mahsus olarak 3 yılın sicil ve başarı değerlemesi notlarının ortalamasının esas alınacağı hüküm altına alınmıştır. Buna göre başarı ücreti, bir önceki sicil ve başarı değerlemesindeki fiili hizmetlerin ilgili mevzuatına göre puanlanmasına bağlı bir ücret kalemi olup hizmet içi eğitim ve sağlık durumlarına ilişkin hükümler saklıdır. Dolayısıyla, belirtilen istisnaları dışında yukarıda belirtilen asgari fiili çalışma dönemlerinin tamamlanamaması halinde başarı ücreti ödenmesine esas teşkil eden sicil ve başarı değerlemesi yapılması mümkün olmayacağından başarı ücretinin ödenmesi de mümkün olmayacaktır.

Diğer taraftan, 697 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 2'nci maddesinin birinci fıkrasında "Ekli (2) sayılı listede yer alan kişiler, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır.", ikinci fıkrasında ise "İlgili kanun hükmünde kararname hükümleri, birinci fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır." denilmek suretiyle ihraç işlemlerinin KHK'nin yayımı tarihinden itibaren hüküm ve sonuçlarının kaldırılması hüküm altına alınmıştır. Anılan fıkranın devamında ise "Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilir." ifadesine yer verilerek görevine iade edilen personelin ilişiklerinin kesildiği süreler için sahip olduğu haklar sayma yoluyla belirtilmiştir.

Mezkur hükümden 697 sayılı KHK ile göreve iade işleminin geri alma niteliğinde değil kaldırma niteliğinde olduğu ve geçmişe yönelik kendine özgü düzenlemeleri içerdiği görülmektedir. Buna göre, iade kararının Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih sonrasında ihraç işleminin ilgilinin hukuki durumu üzerinde bir sonuç doğurması mümkün değildir. Ancak, ilgilinin ilişiğinin kesildiği döneme ilişkin olarak talep edebileceği haklar anılan KHK'de sayma suretiyle gösterilmiştir.

Belirtildiği üzere başarı ücreti bir önceki sicil başarı değerlemesi döneminin fiili hizmetleri neticesinde ilgiliye ödenen bir ücret kalemidir. Başka bir ifadeyle, ilgililere fiili hizmetlerinin değerlenmesi neticesinde hak ettikleri nispette başarı ücreti bir sonraki değerleme döneminde ödenmektedir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde,

1- Görevinden uzaklaştırılan personele görevden uzaklaştırıldığı süreler için bulunması halinde bir önceki yıl sicil notu üzerinden başarı ücretinin de dahil olduğu tutar üzerinden yapılan kesintinin ilgililere ödenmesi gerektiği,

2- Görevden uzaklaştırılması sebebiyle 6 aydan az süre çalışan sözleşmeli personele göreve bu sürenin tamamlanmasını takiben sicil ve başarı değerlemesi yapılabileceği,

3- Sicil ve başarı değerlemesi yapılmasını takiben alınacak nota tekabül eden oranda başarı ücreti ödenmesi gerektiği,

4- 679 sayılı KHK ile ihraç edilen ve 697 sayılı KHK ile görevine iade edilen personelin görevine başladığı tarih sonrasındaki sözleşme ücretleri hesaplanırken cari yıldan önceki yıla ait sicil ve başarı değerlemesi yapılmışsa bu puana tekabül eden tutarda başarı ücreti ödeneceği, cari yıldan önceki yıla ait bir sicil ve başarı değerlemesi bulunmaması halinde ise başarı ücreti ödenebilmesi için 6 aylık hizmet süresinin tamamlanması ve takiben sicil ve başarı değerlemesinin yapılması gerektiği,
mütalaa edilmektedir.

Ad

2017 kpss,1,2017 Kpss Pdf İndir,1,686 KHK,1,686 khk ihraç pdf,1,686 sayılı KHK İhraç tam liste,1,Adam Pdf İndir,1,Ağva Pansiyon Fiyatları,1,Ağvada konaklama,1,Akıl oyunları Pdf İndir,1,Akrep burcu,3,Alex de souza,1,Antalya Otelleri,3,Antalya Pansiyonları,2,Antalyanın gözde otelleri,1,Astroloji,1,Atatürk Kitabı,1,Avsallar Otel Fiyatları,1,Avsallar Pansiyon Fiyatları,1,Avsallat Muhafazakar Otel Fiyatları,1,Aylık burç yorumları,1,Balık burcu,2,Bebek battaniye yapılışı,1,Bebek Örgü Battaniye Yapılışı,1,Beldibi Otel Fiyatları,1,Beldibi Pansiyon Fiyatları,1,Beşiktaş,1,Beşiktaş fenerbahçe maçı kırmızı kart pozisyonu,1,Beşiktaş maçının golleri,1,Beyne format at pdf,1,Beynine Format At E-Kitap Pdf İndir,1,Bilgisayar,2,Biyografi,2,Bodrum Beğenilen Oteller,1,Bodrum Otel Fiyatları,1,Bodrum Otelleri,1,Burak Aksak,1,Burç yorumları,2,Burçlar,2,Bursa Kaplıca Fiyatları,1,Bursa Termal Tesis Fiyatları,1,Cheat Engine,1,Çağatay Akman,1,Çukur 15. bölüm,1,Çukur fragman,1,Dedikodu,1,Denisa,1,Dini Konular,1,Direniş Karatay,1,Dizi,7,Dizi bitecek mi,1,Dizi izle,1,Doğan Cüceloğlu,1,Donald J.Trump,1,Duvara yazı yazan kız,1,Dying Light,1,E-Book,1,E-Book Pdf İndir,2,E-Kitap,3,e-kitap indir,3,Edebiyat,1,En gözde oteller,2,En uygun kaplıca fiyatları,1,Erdil Yaşaroğlu,1,Esra Erol,1,Ev yapımı maskeler,1,Felsefe kitabı pdf,1,Fenerbahçe,1,Fethiye Otel Fiyatları,1,Fethiye Pansiyon Fiyatları,1,Firmalar,1,Game of Thrones,1,Gece Gölgenin Rahatına Bak,1,Gece Gölgenin Rahatına Bak Dinle,1,Gece Gölgenin Rahatına Bak Sözleri,1,Geliştiren Anne-Baba,1,Geometri Test Kitabı,1,Gezi Rehberi,2,GTA 5 Hile,1,haber,33,Haftanın elenen ismi,1,Halk Eğitim Kursları,1,Haram hayvanlar,1,Haymana kaplıca fiyatları,1,Haymana pansiyon fiyatları,1,Hukuk Kuralları,1,Huzursuzluk Pdf İndir,1,İçerde 20.bölüm izle,1,İçerde gelecek hafta fragmanı,1,İçerde izle,1,İhraç edilen memurlar,1,İhraç edilenler pdf,1,İhraç listesi,1,İlber Ortaylı,1,İndirimli oteller,1,İndirimli pansiyonlar,1,İnegöl Kaplıca Fiyatları,1,İnegöl Pansiyon Fiyatları,1,İnegöl Termal Tesisler,1,İnternet,7,İrfan Değirmenci,1,İsim Şehir Hayvan,1,İstanbuldaki pansiyon fiyatları,1,Kadın sohbetleri,1,Kadınlara Askerlik,1,Kalkan pansiyon fiyatları,1,Kalvyede Alt tuşu ile yapılan işaretler,1,Kamu personeline özel indirim,1,Kanuni PDF indir,1,Kapadokya,1,Kapadokya Tur Fiyatları,1,Kaplıcalar,1,Kaynak kitap pdf indir,1,KHK ile atılan öğretmenlerin listesi,1,Kış Turizmi,1,Kışlık tatil mekanları,1,Kimdir,7,Kişisel Bakım,1,Koç burcu,1,Komedi Filmi,1,Kor Kurt,1,Kova burcu,1,Kpss Kitabı Pdf İndir,1,Kumburgaz Pansiyon Fiyatları,1,Kürk Mantolu Madonna,1,Kürk Mantolu Madonna E-Kitap,1,Kürk Mantolu Madonna PDF indir,1,Leyla ile Mecnun pdf indir,1,Limak Otelleri,1,M.Barış Muslu,1,Maçın geniş özeti,1,Mart ayı burç yorumları,1,Matematik,1,Matematik Deneme Sınavı,1,Matematik kitabı pdf indir,1,Matematik pdf,2,Matematik pdf indir,1,Matematik yaprak test pdf indir,2,Matematik YGS deneme sınavı,1,Muhafazakar Oteller,1,Müzik,1,Nuray Sayarı Burç Yorumları,1,Nutuk Pdf İndir,1,Oğlak burcu,1,Olağanüstü bir gece,1,Oscar Ödül Töreni,1,OSYM LYS Deneme,1,otel fiyatları,6,Otomobil,1,oyun,25,Oyun Hilesi,8,Oyunda Para Hilesi,1,Örgü battaniye yapılışı,1,Örgü bebek,1,Öznur Yıldırım,1,Pansiyon Fiyatları,24,Patlama haberi,1,PDF Arşiv,1,Pdf Deneme Sınavı İndir,2,Pdf İndir,14,PDF indir,1,Pdf Kitap İndir,78,pdf liste,1,PES 2016,1,Pes 2016 Türkçe Yapma,1,Program,4,Program İndir,1,Psikoloji Kitabı,1,Pucca Pdf,1,Recep İvedik,1,Recep İvedik 5 İzle,1,Recep İvedik Serisi,1,Resmi Gazete,1,Roman Pdf,4,Saç Maskeleri,1,Sağlık,1,Sebahattin Ali,1,Selman Kayabaşı,1,Senden önce ben pdf,1,Sevgililer Günü Otelleri,1,Sevgililer Gününe Özel Pansiyonlar,1,Seyahatname,1,Sherlock Holmes,1,Sinema,5,Sofinin Dünyası Pdf İndir,1,Soru bankası pdf indir,1,Sorun Gider,8,Sprey boya ile yazı yazan kız,1,Stefan Zweig,1,Su Grubu Burçları,1,Survivor 2017,1,Survivor Denisa,1,Şarkı Sözleri,1,Şeker Portakalı,1,Şile konaklama tesisleri,1,Şile Otel Fiyatları,1,Şubat ayı burç yorumları,1,Tarih,1,Tarih kitabı pdf indir,1,Tatil,1,Tatil sorunları,1,teknoloji,2,Televizyon,13,Terazi burcu,1,The 100,1,The Walking Dead,2,Tolstoy,1,Türkçe Yama,1,Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları,1,Uludağ Pansiyon Fiyatları,1,Vartolu ölüyor mu,1,Vasconcelos,1,Volkan Işık,1,Volkan Işık Biyografisi,1,Volkan Işık Kimdir,1,Volkan Severcan,1,Vural Çelik kimdir,1,Yabancı Pdf İndir,1,Yabancı Şahmeran PDF,1,Yarışma Programları,1,Yay burcu,1,YDS,1,YDS Deneme Sınavı PDF indir,1,YDS Deneme testi,1,Yengeç burcu,1,Yeniden Büyük Amerika,1,YGS,1,YGS Coğrafya,2,YGS Deneme Sınavı,6,YGS Pdf İndir,2,YGS Soru Bankası,1,Yılmaz Özdil,2,Yoncalı Pansiyon Fiyatları,1,Yurt dışı tatil sorunları,1,Yurt dışı tatili,1,Yüzme Havuzları,1,Zor Deneme Sınavı,1,Zülfü Livaneli,1,
ltr
item
YAZARM: Açığa alınan ve ihraç edilen KİT personeli göreve dönerse, başarı ücreti alır mı?
Açığa alınan ve ihraç edilen KİT personeli göreve dönerse, başarı ücreti alır mı?
YAZARM
https://www.yazarm.com/2018/02/acga-alnan-ve-ihrac-edilen-kit.html
https://www.yazarm.com/
https://www.yazarm.com/
https://www.yazarm.com/2018/02/acga-alnan-ve-ihrac-edilen-kit.html
true
2231364027716919781
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy