Polislerin zorunlu ikinci bölge atamaları en fazla 3 defa ertelenebilir

Danıştay, Kasım ayında verdiği bir kararda, polis memurlarının zorunlu ikinci bölge hizmetlerinin, hizmet ihtiyacı gibi sebeplerle 3 defadan fazla ertelenmesinin yönetmeliğe açıkça aykırı olduğunu belirtti.

(Danıştay, 5. Daire, 02.02.2017 tarih ve E. 2016/23599, K. 2017/1397 sayılı Karar.)

Söz konusu davada terörle mücadele branşlı polis memurunun zorunlu ikinci bölge hizmetine ikinci kez atanması işlemine karşı, zorunlu ikinci bölge hizmetini daha önce hiç yapmamış birçok personelin hizmet bölgesine atamalarının yönetmeliğe aykırı olarak 3 defadan fazla ertelendiği gerekçesiyle iptal davası açılmıştır. Danıştay davacının, iddiasının haklı olduğunu, ancak zorunlu bölge hizmetini hiç yapmamış olmasına rağmen yönetmeliğe aykırı olarak 4. Kez ertelemeleri yapılan personelin sayısının 72 olduğu ve bu 72 personelin de hesaba katılarak tekrar yapılan sıralamada davacının listede yer alacak olduğunu belirterek atama işlemini iptal etmemiştir.

Kararda Danıştay her ne kadar polis memurunun zorunlu bölge atamasını iptal etmese de, kararda zorunlu ikinci bölge hizmetlerinin yönetmeliğe göre hizmet ihtiyacı gibi sebeplerle en fazla 3 defa ertelenebileceğini ve zorunlu bölge görevini hiç yapmayanların ikinci gez yapacaklara göre öncelikli değerlendirmesi gerektiğini ifade etmiştir.

T.C.

D A N I Ş T A Y

BEŞİNCİ DAİRE

Esas No : 2016/23599

Karar No : 2017/1397

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Emniyet Genel Müdürlüğü / ANKARA

Vekili : Hukuk Müşaviri

Karşı Taraf (Davacı) :

İstemin_Özeti : İdare Mahkemesinin 5.6.2015 tarih ve E:2014/1082, K:2015/768 sayılı kararının, dilekçede yazılı nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Mehmet Arıcı

Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince, dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin gereği görüşüldü:

Dava, ........ İl Emniyet Müdürlüğü emrinde terörle mücadele branşlı polis memuru olarak görev yapan davacının, ikinci bölge ikinci görev sırası geldiğinden bahisle, ........... İl Emniyet Müdürlüğü emrine naklen atanmasına ilişkin 15.5.2014 tarihli Emniyet Genel Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesinin 5.6.2015 tarih ve E:2014/1082, K:2015/768 sayılı kararıyla; hizmet ihtiyacı nedeniyle ikinci bölgeye ataması yapılmayan personelle ilgili olarak ilgili Yönetmeliğin 29. maddesinde, 3 defadan fazla erteleme talebinde bulunulamayacağı yolundaki düzenleme göz önüne alındığında, idarenin erteleme sınırı dahilinde hizmetine ihtiyaç duyduğu personelin atamasını erteleme konusunda takdir yetkisinin bulunduğu, ancak olayda zorunlu olan ikinci bölge hizmetini daha önce hiç yapmamış personel arasında Yönetmeliğin 29. maddesine aykırı olarak 3 defadan fazla ataması ertelenen çok sayıda personelin bulunduğu dikkate alındığında, hukuka aykırı olarak (3 defadan fazla) ertelemesi yapılan personelin sıralamada davacının önünde yer alması halinde davacının liste dışında kalacağı, zorunlu ikinci bölge birinci görev hizmetini 2004 yılında tamamlayan davacının ikinci bölgeye yeniden atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Davalı idare, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Hizmet Bölgeleri" başlıklı 21. maddesinde, yurdun birinci ve ikinci hizmet bölgeleri olmak üzere iki hizmet bölgesine ayrıldığı; "Bölgeler ve Hizmet Süreleri" başlıklı 23. maddesinde, personelin, Yönetmelikte belirtilen süre kadar en az bir defa ikinci bölgede hizmet görmesinin zorunlu olduğu ve bu Yönetmelikte öngörülen mazeretler dahil, her ne sebeple olursa olsun ikinci bölge hizmetinden sarfınazar edilemeyeceği; ancak, sağlık veya eş durumu sebebiyle ikinci bölgeye gidemeyeceği belgelenenler hakkında Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin (a) ve (b) bentlerinin uygulanacağı; "İkinci Bölgede Görevlendirilecek Personelin Sıralanması" başlıklı 24. maddesinde ise, ikinci bölgeye ilk defa atanacak personelin sırasının, birinci bölgedeki hizmet sürelerine bakılmaksızın sicil numarası, rütbeleri ve hizmet branşları göz önüne alınarak bu bölgedeki kadro ve personel ihtiyacına göre tespit edileceği; ikinci bölgeye ikinci kez atanacak olan polis memuru rütbesindeki personelin sırasının; branş, bu bölgeden önceki dönüş yılları ve sicil numaralarının esas alınarak, diğer rütbedeki personelin sırasının ise; rütbe, bu bölgeden önceki dönüş yılları ve sicil numaraları esas alınarak yapılacağı; birinci bölgede çalışan branşlı amir ve memurların ikinci bölgedeki hizmetlere gönderilmelerinin, kendi aralarında sicil numarası esasına göre ve bölgelerdeki kadro ve personel ihtiyacı gözönünde bulundurularak yapılacağı, birinci bölgeden ikinci bölgeye ilk kez atanacak personel için birinci bölge hizmet süresini doldurma şartı aranmayacağı; "Hizmet İhtiyacı Sebebiyle Erteleme" başlıklı 29. maddesinin 1. fıkrasında, atama sırası geldiği veya hizmet süresini doldurduğu için diğer bir bölgeye atanacak personelden, merkez teşkilatında Genel Müdür veya daire başkanları, illerde valiler, Genel Müdürlüğe doğrudan bağlı birimlerde birim amirleri tarafından, hizmetleri sebebiyle yerlerinde kalmaları gerekçeli olarak bildirilenlerin durumlarının Genel Müdürlükçe incelenerek karara bağlanacağı hükmü yer almış; 4. fıkrasında ise, ikinci fıkra uyarınca yerlerinde bırakılmış olanların, ertesi yıl haklarında zaruri bir gerekçeye dayanan yeni bir erteleme talebi olmadığı takdirde, hizmetle yükümlü oldukları bölgelere atanacakları, birinci bölgeden ikinci bölgeye gidecekler için dördüncü defa erteleme teklifinde bulunulamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Dava dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 2014 yılı genel atama döneminde, terörle mücadele branşlı polis memuru olup, daha önce ikinci bölgeye hiç atanmayan 289, daha önce zorunlu ikinci bölge hizmetini tamamlamış 1068 personele tebligat yapıldığı; bu listedeki, 193'ü ilk kez, 293'ü ikinci kez atanmak üzere tebligat yapılanlar arasından toplam 486 personelin, ikinci hizmet bölgesine atamasının yapıldığı; daha önce ikinci bölgeye hiç atanmayan 72 personelin ise 3'ten fazla ertelemesi yapılmak suretiyle Yönetmeliğe aykırı olarak atamalarının ertelendiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, ikinci bölgeye ikinci kez atananların toplam sayısının 293 olmasına karşın, zorunlu olan ikinci bölge (birinci) hizmetini daha önce hiç yapmamış ve ataması hukuka aykırı olarak ertelenmiş 72 personelin bulunduğu ve davacının ikinci bölgeye ikinci defa atanan personel arasında 171. sırada yer aldığı göz önüne alındığında, hukuka aykırı olarak ertelemesi yapılan 72 personel ikinci bölgede görevlendirilmiş olsa bile, davacının ikinci bölge birinci görevinden dönüş yıllarına ve sicil numarasına göre atanan 221 (293-72) personel içinde kalacağı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle İdare Mahkemesinin 5.6.2015 tarih ve E:2014/1082, K:2015/768 sayılı kararının; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun geçici 8. maddesi gereğince uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Yasa ile değişik 49. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca BOZULMASINA, yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 2.2.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Ad

2017 kpss,1,2017 Kpss Pdf İndir,1,686 KHK,1,686 khk ihraç pdf,1,686 sayılı KHK İhraç tam liste,1,Adam Pdf İndir,1,Ağva Pansiyon Fiyatları,1,Ağvada konaklama,1,Akıl oyunları Pdf İndir,1,Akrep burcu,3,Alex de souza,1,Antalya Otelleri,3,Antalya Pansiyonları,2,Antalyanın gözde otelleri,1,Astroloji,1,Atatürk Kitabı,1,Avsallar Otel Fiyatları,1,Avsallar Pansiyon Fiyatları,1,Avsallat Muhafazakar Otel Fiyatları,1,Aylık burç yorumları,1,Balık burcu,2,Bebek battaniye yapılışı,1,Bebek Örgü Battaniye Yapılışı,1,Beldibi Otel Fiyatları,1,Beldibi Pansiyon Fiyatları,1,Beşiktaş,1,Beşiktaş fenerbahçe maçı kırmızı kart pozisyonu,1,Beşiktaş maçının golleri,1,Beyne format at pdf,1,Beynine Format At E-Kitap Pdf İndir,1,Bilgisayar,2,Biyografi,2,Bodrum Beğenilen Oteller,1,Bodrum Otel Fiyatları,1,Bodrum Otelleri,1,Burak Aksak,1,Burç yorumları,2,Burçlar,2,Bursa Kaplıca Fiyatları,1,Bursa Termal Tesis Fiyatları,1,Cheat Engine,1,Çağatay Akman,1,Çukur 15. bölüm,1,Çukur fragman,1,Dedikodu,1,Denisa,1,Dini Konular,1,Direniş Karatay,1,Dizi,7,Dizi bitecek mi,1,Dizi izle,1,Doğan Cüceloğlu,1,Donald J.Trump,1,Duvara yazı yazan kız,1,Dying Light,1,E-Book,1,E-Book Pdf İndir,2,E-Kitap,3,e-kitap indir,3,Edebiyat,1,En gözde oteller,2,En uygun kaplıca fiyatları,1,Erdil Yaşaroğlu,1,Esra Erol,1,Ev yapımı maskeler,1,Felsefe kitabı pdf,1,Fenerbahçe,1,Fethiye Otel Fiyatları,1,Fethiye Pansiyon Fiyatları,1,Firmalar,1,Game of Thrones,1,Gece Gölgenin Rahatına Bak,1,Gece Gölgenin Rahatına Bak Dinle,1,Gece Gölgenin Rahatına Bak Sözleri,1,Geliştiren Anne-Baba,1,Geometri Test Kitabı,1,Gezi Rehberi,2,GTA 5 Hile,1,haber,33,Haftanın elenen ismi,1,Halk Eğitim Kursları,1,Haram hayvanlar,1,Haymana kaplıca fiyatları,1,Haymana pansiyon fiyatları,1,Hukuk Kuralları,1,Huzursuzluk Pdf İndir,1,İçerde 20.bölüm izle,1,İçerde gelecek hafta fragmanı,1,İçerde izle,1,İhraç edilen memurlar,1,İhraç edilenler pdf,1,İhraç listesi,1,İlber Ortaylı,1,İndirimli oteller,1,İndirimli pansiyonlar,1,İnegöl Kaplıca Fiyatları,1,İnegöl Pansiyon Fiyatları,1,İnegöl Termal Tesisler,1,İnternet,7,İrfan Değirmenci,1,İsim Şehir Hayvan,1,İstanbuldaki pansiyon fiyatları,1,Kadın sohbetleri,1,Kadınlara Askerlik,1,Kalkan pansiyon fiyatları,1,Kalvyede Alt tuşu ile yapılan işaretler,1,Kamu personeline özel indirim,1,Kanuni PDF indir,1,Kapadokya,1,Kapadokya Tur Fiyatları,1,Kaplıcalar,1,Kaynak kitap pdf indir,1,KHK ile atılan öğretmenlerin listesi,1,Kış Turizmi,1,Kışlık tatil mekanları,1,Kimdir,7,Kişisel Bakım,1,Koç burcu,1,Komedi Filmi,1,Kor Kurt,1,Kova burcu,1,Kpss Kitabı Pdf İndir,1,Kumburgaz Pansiyon Fiyatları,1,Kürk Mantolu Madonna,1,Kürk Mantolu Madonna E-Kitap,1,Kürk Mantolu Madonna PDF indir,1,Leyla ile Mecnun pdf indir,1,Limak Otelleri,1,M.Barış Muslu,1,Maçın geniş özeti,1,Mart ayı burç yorumları,1,Matematik,1,Matematik Deneme Sınavı,1,Matematik kitabı pdf indir,1,Matematik pdf,2,Matematik pdf indir,1,Matematik yaprak test pdf indir,2,Matematik YGS deneme sınavı,1,Muhafazakar Oteller,1,Müzik,1,Nuray Sayarı Burç Yorumları,1,Nutuk Pdf İndir,1,Oğlak burcu,1,Olağanüstü bir gece,1,Oscar Ödül Töreni,1,OSYM LYS Deneme,1,otel fiyatları,6,Otomobil,1,oyun,25,Oyun Hilesi,8,Oyunda Para Hilesi,1,Örgü battaniye yapılışı,1,Örgü bebek,1,Öznur Yıldırım,1,Pansiyon Fiyatları,24,Patlama haberi,1,PDF Arşiv,1,Pdf Deneme Sınavı İndir,2,Pdf İndir,14,PDF indir,1,Pdf Kitap İndir,78,pdf liste,1,PES 2016,1,Pes 2016 Türkçe Yapma,1,Program,4,Program İndir,1,Psikoloji Kitabı,1,Pucca Pdf,1,Recep İvedik,1,Recep İvedik 5 İzle,1,Recep İvedik Serisi,1,Resmi Gazete,1,Roman Pdf,4,Saç Maskeleri,1,Sağlık,1,Sebahattin Ali,1,Selman Kayabaşı,1,Senden önce ben pdf,1,Sevgililer Günü Otelleri,1,Sevgililer Gününe Özel Pansiyonlar,1,Seyahatname,1,Sherlock Holmes,1,Sinema,5,Sofinin Dünyası Pdf İndir,1,Soru bankası pdf indir,1,Sorun Gider,8,Sprey boya ile yazı yazan kız,1,Stefan Zweig,1,Su Grubu Burçları,1,Survivor 2017,1,Survivor Denisa,1,Şarkı Sözleri,1,Şeker Portakalı,1,Şile konaklama tesisleri,1,Şile Otel Fiyatları,1,Şubat ayı burç yorumları,1,Tarih,1,Tarih kitabı pdf indir,1,Tatil,1,Tatil sorunları,1,teknoloji,2,Televizyon,13,Terazi burcu,1,The 100,1,The Walking Dead,2,Tolstoy,1,Türkçe Yama,1,Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları,1,Uludağ Pansiyon Fiyatları,1,Vartolu ölüyor mu,1,Vasconcelos,1,Volkan Işık,1,Volkan Işık Biyografisi,1,Volkan Işık Kimdir,1,Volkan Severcan,1,Vural Çelik kimdir,1,Yabancı Pdf İndir,1,Yabancı Şahmeran PDF,1,Yarışma Programları,1,Yay burcu,1,YDS,1,YDS Deneme Sınavı PDF indir,1,YDS Deneme testi,1,Yengeç burcu,1,Yeniden Büyük Amerika,1,YGS,1,YGS Coğrafya,2,YGS Deneme Sınavı,6,YGS Pdf İndir,2,YGS Soru Bankası,1,Yılmaz Özdil,2,Yoncalı Pansiyon Fiyatları,1,Yurt dışı tatil sorunları,1,Yurt dışı tatili,1,Yüzme Havuzları,1,Zor Deneme Sınavı,1,Zülfü Livaneli,1,
ltr
item
YAZARM: Polislerin zorunlu ikinci bölge atamaları en fazla 3 defa ertelenebilir
Polislerin zorunlu ikinci bölge atamaları en fazla 3 defa ertelenebilir
YAZARM
https://www.yazarm.com/2018/02/polislerin-zorunlu-ikinci-bolge.html
https://www.yazarm.com/
https://www.yazarm.com/
https://www.yazarm.com/2018/02/polislerin-zorunlu-ikinci-bolge.html
true
2231364027716919781
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy